1990

Clay Rush

Ҏq

[

\ًܑgʖ

B핗

HRz

V

Koie Ryoji

Ogawa Machiko

Fukami Sueharu

Raku Kichizaemon XV

Kakurezaki Ryuichi

Akiyama Yo

Inoue Masayuki

Nov.27 fri - Dec.26 sat , 2020

11:00-19:00@closed on Sunday

@@Foreword@iPDFj

u㓩|1990N@l̍Ɓv@cq iPDFj

uContemporary Ceramics 1990: Seven Makersv@Shimazaki Keiko iPDFj

1990 Clay Rush ^ Exhibitions ^ Menu ^ Top